Kohdepoisto

Tarkoitus

Kohdepoiston tarkoituksena on poistaa pölyt ja muut epäpuhtaudet jo muodostumispaikaltaan ennen niiden leviämistä työtilaan ja työntekijän hengitysvyöhykkeelle.

Menetelmät

Kohdepoistomenetelmät jaetaan korkea- ja matalapaineisiin muodostamansa alipaineen suuruuden perusteella.

Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytetään mikrosuodattimella varustettuja liikuteltavia rakennusimureita tai keskuspölynimurijärjestelmää. Esierottimen avulla lisätään imurin suorituskykyä ja vähennetään mikrosuodattimen tukkeutumista. Imuputkisto voidaan liittää työkoneeseen, kuten sahaan, sirkkeliin tai hiomalaitteeseen, jolloin lähelle työstökohtaa syntyy pölyä sieppaava nopea ilmavirtaus. Korkeapaineinen kohdepoisto on tehokas menetelmä ja edullinen vaihtoehto yksittäisiin pieniin töihin. Se on kuitenkin jossain määrin häiriöaltis eikä sovellu esim. kaikkiin purku- tai eristystöihin. Useissa tutkimuksissa ja mittauksissa on todettu, että korkeapaineisella kohdepoistolla päästään työstä ja työkoneesta riippuen 80–97 % tehokkuuteen (pölynpoistoon). Ilman kohdepoistoa pölypitoisuudet työntekijän hengitysvyöhykkeellä esim. piikkaus- ja hiontatöissä ovat 5–10 -kertaiset kohdepoistoon verrattuna.

Kohdepoisto
Kohdepoistoimuri piikkausvasarassa

Matalapaineisessa kohdepoistossa pölyä aiheuttavan työn välittömään läheisyyteen sijoitetaan karkeasuodattimellinen pölynkerääjä, joka yhdistetään mikro- tai hienosuodattimella varustettuun ilmanpuhdistajaan tai osastoinnin alipaineistukseen suunniteltuun laitteeseen. Poistoilma johdetaan työskentelytilan ulkopuolelle muovisen poistoputken tai muovisukan avulla. Matalapaineisessa kohdepoistossa ilmamäärät ovat suuria, mutta ilman virtausnopeus melko vähäinen. Tämän vuoksi laitteiston sieppausetäisyys on pieni ja pölynkerääjää on siirrettävä usein. Menetelmä sopii esim. työhön, jossa ei voida käyttää korkeapaineista kohdepoistoa. Se on lisäksi edullinen ratkaisu yksittäisiin pieniin töihin.

Käyttökohteet
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) 50§ Purkujäte

Tiilet, betonikappaleet ja purettaessa irtoavat muut rakenneosat on siirrettävä turvallisesti. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun tilaan tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa.

Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä. Pöly on siivottava riittävän usein työtiloista.

Korkeapaineinen kohdepoisto on erittäin tehokas menetelmä pölynpoistoon syntypaikaltaan, jonka vuoksi sitä yleensä kannattaa käyttää
piikkaus-, sahaus-, jyrsintä- ja hionta- ym. vastaavissa töissä. Tällöin voidaan välttyä henkilökohtaisten hengityksensuojaimien käytöltä. Työntekijän hengitysvyöhykkeellä olevan pölyn määrä on tarvittaessa varmistettava mittauksin. Edellä esitetyn suosituksen lisäksi tilaaja saattaa vaatia kohdepoiston käyttöä tietyissä tiloissa, töissä ja olosuhteissa, jolloin tästä on maininta urakkasopimusasiakirjoissa.

Jos rakennustyöt on sovittu tehtäväksi puhtausluokan P1 mukaisesti, kohdepoistoa on käytettävä pölyä synnyttävissä töissä toimintakoevalmiudessa olevissa tiloissa.

Laitteet

Korkeapaineisessa kohdepoistossa käytettävät imurit ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja teollisuusimureita, joissa on HEPA suodatin. Kohdepoiston toimivuuden kannalta ratkaisevaa on ilman virtausnopeus, jonka vähimmäisarvo riippuu lähinnä työstettävän ja imettävän materiaalin painosta. Esim. hienolle puupölylle suositellaan virtausnopeutta 14–16 m/s ja betonipölylle 25–30 m/s.

Hyvässä kohdepoistoimurissa on mm. suodattimien tehokas puhdistusmekanismi, alipainemittari suodattimen kuormittumisen seurantaan ja kattava suutinvalikoima.

Kohdepoisto2.
Keskuspölynimuri, jossa erilliset esisuodatus-, suodatus- ja moottoriyksiköt