Maantiivistyskaluston valinta

Kuhunkin käyttöön optimaalisen tiivistyskaluston valintaan vaikuttaa olennaisesti neljä aihetta kuvan 11 mukaisesti:

  • Tiivistyskohde ja sen vaativuusluokka
  • Käytettävä maa-aines - Työturvallisuus
  • Kustannustaso

kuva11-tiivistyskaluston-valinta
Kuva 11. Tiivistyskaluston valinta

Kalustoa valittaessa ensimmäinen tunnistettava kohta on tiivistyskohde. Kuten taulukosta Taulukko 1 käy ilmi, on eri kohteilla eri vaativuusluokat. Kohteen vaativuus määrittelee sille asetetut tiiviys- ja kantavuusvaatimukset. Vaativimmissa kohteissa kevyin tiivistyskalusto ei välttämättä pysty saavuttamaan näitä vaatimuksia kustannustehokkaasti kerralla tiivistettävän kerrospaksuuden ollessa erittäin pieni. Lisäksi tietyt kohteet, kuten rakennuksen vierustäytöt sekä kapeat kaivannot asettavat rajoitteensa käytettävän koneen fyysiselle koolle.

Tiivistettävä maa-aines voi asettaa tiivistyskalustolle myös osaltaan rajoitteita. Valtaosa tiivistyskalustosta on kuitenkin suunniteltu toimimaan hyvin talonrakentamisessa tavallisesti käytettävien maa-aineksien hiekan, soran ja hienomurskeen kanssa. Isompi murske ei sovellu tavallisesti pienimmälle tiivistyskalustolle täryjuntille ja kevyille tärylevyille. ääripään maa-aineksien – louheen, siltin ja saven – tiivistämiseen tavallisimmin käytetty tiivistämiskalusto ei sovellu hyvin, vaan niille on erikseen suunniteltu kalustoja ja menetelmiä.

Työkohteen ollessa pinta-alaltaan laaja, tulisi työvälineeksi valita riittävän tehokas kalusto jo pelkästään työturvallisuuden kannalta. Ensisijaisesti kalustoa valittaessa tulee suosia kalustoa, joka ei aiheuta vakavaa tärinäaltistusta. Esimerkiksi kauko-ohjattavat sekä päältä ajettavat täryjyrät, aiheuttavat käyttäjälle vähemmän tärinäaltistusta, kuin perinteiset tärylevyt ja –juntat. Mikäli tärinäaltistukselta ei voida välttyä ja se on pitkäkestoista, tulee työ jaksottaa siten, että yhteen työntekijään ei kohdistu liian pitkäkestoista tärinäaltistusta.

Haettu kustannustaso määrittää pitkälti sen, mitä kalustoa työssä tullaan käyttämään. Vaikka tiedettäisiin, että parhaimman lopputuloksen saamiseksi vaaditaan täryjyrän käyttöä, saatetaan kustannussyistä kalustoksi valita tärylevy. Tämä, erityisesti pienemmillä työmailla käytetty toimintatapa, kasvattaa käytettävää työnmäärää, mutta samalla usein pitää kustannukset alhaisina. Pidettäessä kustannustaso matalana käyttämällä kevyempää kalustoa, tulee tämä huomioida soveltuvan kerrospaksuuksien arvioinnissa.

Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus riippuu tiivistettävän materiaalin laadusta ja käytettävästä tiivistyskalustosta. Jokainen tiivistettävä kerros ja pengertäytteen yläpinta tiivistetään koko leveydeltään käyttäen kerrospaksuuden mukaan kuhunkin tarkoitukseen soveltuvaa tiivistyskalustoa ja tiivistyskertamäärää.

Sopiva tiivistyskertamäärä erilaisille kerrospaksuuksille voidaan selvittää koejyräyksen tai kokemusperäisten ohjearvojen avulla. Muun muassa InfraRYL:ssa sekä RIL 132 – talonrakennuksen maatöiden työselityksessä on esitetty työtapatarkkailutaulukossa ohjeellisen jyräyskertamäärän riippuvuus tiivistettävän kerroksen tyypistä, kerrospaksuudesta, jyräyskalustosta ja jyräystavasta.