Miten vältän virheet?

Työn tekijän tulee tuntea tiivistettävä maa. Tiivistämiseen vaikuttaa tiivistettävän alueen pohjan laatu ja mikäli tarve vaatii, tulee pohjan laadun selvittävä tutkimus teettää. Työmaalla tulee varmistaa, että käytettävä materiaali soveltuu kyseessä olevan työnosan tiivistysmateriaaliksi.

Ennen maantiivistystä maa-aineksen levitysvaiheessa tulee tarkkailla, että levitys on tasaista ja että kerrospaksuus ei kasva tilapäisestikään suunniteltua suuremmaksi. Mikäli kerrospaksuus on ajoittain suurempi kuin käytettävän tiivistyskoneen kapasiteetti, maa ei tiivisty riittävästi tai riittävän syvälle siltä kohdin. Mikäli maapohjan laadusta on epäilystä, tulee teettää pohjan laadun ja jäykkyyden erillisselvitys.

Työn tekijän tulee tuntea maantiivistyskoneet ja niiden turvalaitteet ennen niiden käyttämistä. Rakennustyömaalla työskenneltäessä työnjohtajan vastuulla on järjestää työntekijälle perehdytys kulloiseenkin työtehtäväänsä.

Lopputuotteen laadun kannalta on tärkeää, että tiivistyskoneet toimivat luotettavasti. Mikäli työkone on huonokuntoinen, eikä siirrä maahan tiivistysenergiaa oletetun verran, maa saattaa jäädä löyhäksi.
Työkohteissa tulee käyttää sopivaa tiivistyskalustoa. Laajoille (yli 100 m2) ja yhtenäisille kentille sopivin vaihtoehto ovat tavallisesti täryjyrät. Tärylevyt sopivat parhaiten laajoille, mutta alle 100 m2 laajoihin kenttiin. Ahtaissa tiloissa, vierustäytössä sekä viimeistelevässä tiivistämisessä usein sopivin vaihtoehto on täryjuntta.

Ennen täyttötyötä tulee huomata, että kaikki täyttöä edeltävät työvaiheet ovat suoritettu loppuun. Esimerkiksi perustusten rakennustarkastus on oltava suoritettu loppuun ja pohjaviemäröinti, salaojat kaivoineen, vesijohdot sekä kaapeloinnin läpiviennit on oltava tehtynä ja hyväksyttynä ennen kuin rakenteet peitetään. Myös maarakenteen alle jäävät muotit ja muu laudoitus on poistettava, jottei maahan jää myöhemmin tapahtuvaa orgaanisen aineen hajoamista ja maarakenteen painumaa tai heikkenemistä.

Tiivistystyötä varten tulee varata maan mahdollisesti vaatimaa kosteutusta varten riittävä määrä vettä valmiiksi. Kosteutus voidaan suorittaa tehokkaasti esimerkiksi vesiletkun avulla.

Salaojien, viemäreiden ja kaapeleiden kohdalla tiivistettäessä tulee varoa putkien rikkoutumista. Kaivantojen ja putkien ympärystäytöissä on käytettävä erityistä huolellisuutta, jotta lopputäyttövaiheessa voidaan turvallisesti tiivistää näiden työnkohtien päältä ja ympäriltä. Kaapeleiden sijainnit merkitään lopulta asemapiirrokseen.

Täyttötyön lopputuotteen pinnan kallistukset tulevat olla asianmukaiset ja ne tulee tarkastaa. Vääränlaiset kallistukset voivat esimerkiksi altistaa perustukset liialle kosteudelle.

Lopputuotteen laatu tulee varmistaa ja dokumentoida urakka-asiakirjojen mukaisesti. Laadunvarmistuksen tekemättä jättäminen tai sen tekeminen väärin jättää mahdollisuuden jälkitiivistymiselle, joka saattaa ilmetä myöhemmin maarakenteiden, pihojen ja äärimmillään jopa rakennuksen epätoivottuna vajoamisena.