Miten varmistan oman ja muiden työturvallisuuden?

Käytettäviin koneisiin tulee aina tutustua huolella ennen käyttöä ja käyttäjän tulee tutustua koneen turvalaitteisiin ennen käyttöä. Sivullisten tulee välttää turhaa oleskelua työkoneiden läheisyydessä niitä käytettäessä. Koneiden työskentelyalueelle ei saa mennä, mikäli kuljettajalla ei ole mahdollisuutta havaita liikkujaa tai liikkujalla ei ole kuljettajaan vähintään katsekontaktia.

Käytettävän kaluston tulee olla turvallista ja mahdollisimman vähän tärinälle altistavaa. Mikäli kuitenkin käytetään tärinälle vakavasti altistavia koneita, tulee työntekijöiden turvallisuus varmistaa työn jaksottamisella siten, että työntekijään ei kohdistu liian pitkäkestoista tärinäaltistusta. Ensisijaisesti tulee suosia tärylevyjä, jonka ohjainaisa on tärinävaimennettu.
Käytettävän kaluston huoltotoimenpiteet tulee suorittaa aina turvallisissa olosuhteissa ja asiantuntevien ihmisten toimesta. Käytettäviä koneita tulee kunnossapitää siten, että ne ovat turvallisia käyttää. Mikäli koneesta on vaurioituneita turvalaitteita, koneen tulee olla käyttökiellossa kunnes turvalaitteet on korjattu.

Maantiivistyskoneet tuottavat melua ja pölyä. Maantiivistyskoneen käyttäjän tulee käyttää asianmukaisia turvavälineitä: turvakenkiä, kuulonsuojausta, hengityssuojausta sekä näönsuojausta. Maata tiivistettäessä tulee huomioida ja vähentää sivullisten altistusta melulle ja pölylle. Tiivistettäessä maata sisätiloissa, esimerkiksi kellarissa tai sääsuojassa, tulee tilaan järjestää tuuletus ja pölynpoisto. Lisäksi suojakypärää ja näkyvää vaatetusta tulee käyttää työskennellessä ajoneuvojen kulku-urien läheisyydessä tai muiden koneiden vaara- alueella (Koski & Mäkelä, 2006).

Työtapaturmien välttämiseksi työmaalla tulee olla käytössä asiallinen valaistus. Huolehdi siis, että tiivistettävällä alueella on riittävä valaistus.

Täyttötyöt kuormittavat erityisesti käyttäjän selkää ja niska-hartiaseutua. Tämän vuoksi työntekijän tulee pyrkiä pitämään selkä suorana ja välttää vartalon taivuttamista (Koski & Mäkelä, 2006).

Tärykoneet ovat säännöstään erittäin painavia, ja niitä nostettaessa tulee käyttää ainoastaan hyväksyttyjä nostovälineitä ja –koneita ja kiinnitysvälineitä, joiden kantokyky on riittävä. Nostovälineet ovat kiinnitettävä tiivistyskaluston nostopisteisiin, jotta koneen tasapaino säilyy ja se ei kaadu. Nostolaitteen käyttäjän tulee olla työtehtävään perehtynyt. Ennen nostoa tulee varmistaa, että kiinnitysvälineet ovat varmasti hyvin asennettu ja koneen lähellä tai alla ei ole ketään.

Ahtaissa paikoissa, esimerkiksi kaivannoissa tai rakenteen vieressä, tiivistäminen muodostaa riskitekijän ja näissä tuleekin olla erityisen varovainen. Jyrän kääntämiselle tulee varmistaa riittävä tila ja jyrän ja seinämän väliin jäämistä tulee varoa. Täryttimellä ei saa ajaa kaivannon tai muun jyrkänteen reunan lähellä. (Koski & Mäkelä, 2006)

Käytettäessä laadunvarmistuksen radiometrisiä mittauslaitteita (esim. Troxler) tulee laadunvarmistuksen suorittavan työntekijän olla koulutettu käyttöön ja laite tarkastettu sekä laitteella tulee olla asianmukainen turvallisuuslupa. Säteilylaitteiden käsittelyyn osallistuvien henkilöiden on tunnettava omaan työhönsä liittyvät säteilysuojausmääräykset ja työpaikkakohtaiset ohjeet. Niissä on esitettävä varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tehtäessä huolto- ja korjaustyötä säteilylähteen läheisyydessä. Lisäksi on annettava toimintaohjeet laitteen rikkoutumisen ja tulipalon varalta. Ulkopuolisten ei tule käyttää radiometristä mittalaitetta.