Perehdyttäminen ja työnopastus

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista työmaalla.

Työnopastus on työn aikana annettavaa opetusta ja ohjausta.

Perehdyttämisestä ja työnopastuksesta vastaa rakennushankkeen päätoteuttaja.

Perehdyttämisen ja työnopastuksen tavoitteena on, että työntekijä

 • tuntee työmaan ja sen organisaation
 • tiedostaa työssä ja työympäristössä olevat vaarat ja toimii sen mukaisesti
 • tuntee keskeiset työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet
 • ymmärtää työssään tarvittavien henkilönsuojaimien käytön merkityksen
 • tietää kenelle työturvallisuutta vaarantavista puutteista ilmoitetaan
 • osaa toimia oikein tapaturman sattuessa ja vaaratilanteiden ilmetessä
 • tietää kuka antaa tarvittaessa lisäopetusta ja ohjausta

Perehdyttäminen järjestetään kaikille työmaan uusille työntekijöille, myös työnjohdolle sekä lisäksi työntekijän palattua työhön pitkän poissaolon jälkeen.

Perehdyttämismenettelyssä

 • esitetään yrityksen ja työmaan turvallisuusohjeet ja -aineisto
 • kerrotaan työntekijän tehtävät ja vastuut
 • tehdään perehdyttämiskierros työmaalla ja käydään läpi perehdyttämislomakkeen asiat

Työnopastuksen tarkoituksena on opettaa työntekijälle oikeita työmenetelmiä ja koneiden käyttötapoja. Samalla annetaan opetusta ja ohjausta työstä aiheutuvien haittojen ja vaarojen välttämiseksi kertomalla turvallisista toimintatavoista sekä henkilönsuojaimien käytöstä. Työnopastus ei ole kertaluonteista vaan sitä tehdään koko työmaan ajan. Työnopastusta tarvitaan etenkin silloin, kun työlajit, työmenetelmät tai materiaalit vaihtuvat tai otetaan käyttöön uusia koneita ja laitteita.

Nuorten työntekijöiden työnopastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työnopastusmenettelyt vaihtelevat kohteen, rakentamisvaiheen ja olosuhteiden mukaan. Opastusta voidaan antaa sekä työntekijäkohtaisesti että esim. koko työmaahenkilöstölle järjestettävässä opastus-tilaisuudessa.

Yhteisellä työmaalla päätoteuttaja

 • vastaa siitä, että jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdytetään työmaan turvallisuussääntöihin ja -ohjeisiin
 • järjestää perehdyttämisen työmaan kaikille työntekijöille
 • huolehtii, että jokainen työnantaja vastaa omien työntekijöidensä opastuksesta ja työmaan erityisten vaara- ja haittatekijöiden tiedottamisesta työntekijöilleen.

tyontekijan-perehdyttaminen

Lähteet

Koski Hannu, Mäkelä Tarja. Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, Työturvallisuuskeskus. Helsinki 2006. 96 s.