Työturvallisuus

Suurimmat riskit maan täyttötöissä ovat rakentajien työsuorituskohtaisten turvallisuusohjeiden mukaan:

  • Kaatuvan tai peruuttavan tiivistyskoneen alle jääminen
  • Kaivannon tai luiskan reunan sortuminen
  • Kaivannon seinistä irtoavien kivien tai maalohkareiden alle jääminen
  • Täryttimien aiheuttamat ruhjevammat jäätäessä rakenteen ja koneen väliin
  • Tiivistystyössä syntyvä melu

(Koski & Mäkelä, 2006)

Työntekijöiden tulee käyttää selvästi erottuvaa heijastavaa työvaatetusta sekä tarvittaessa huomioliiviä jatkuvasti näkyvyyden parantamiseksi. Asiattomien henkilöiden pääsy työalelle tulee estää esim. aitaamalla työmaa-alue.

Kaivannon sortumisvaara kasvaa sateen, kuivumisen, roudan sulamisen ja tärinän johdosta. Kaivanto tulee tukea kaivusuunnitelmien mukaisesti. Mikäli kaivantoa ei ole tuettu, kaivannon luiskien tulee olla kaivettu porrastetusti tai riittävän loivasti. Kaivannon tai luiskan reunaa on tarkkailtava sortumisvaaran varalta (Koski & Mäkelä, 2006).

Maantiivistystyössä tulee aina käyttää ainoastaan koneita, jotka täyttävät koneille asetetut vaatimukset, jotka ilmenevät valtioneuvoston asetuksesta koneiden turvallisuudesta sekä muissa kone- ja laiteturvallisuutta käsittelevissä asetuksissa.

Maantiivistäminen tärylevyllä tai –juntalla on rakentamisen työvaiheista yksi eniten tärinälle alistavista. Käytettäessä tärylevyä tai –junttaa, työntekijään kohdistuu käsi- ja vartalotärinää, joka voi aiheuttaa terveyshaittoja ja tapaturmariskiä. Tärinäaltistukselle on määritetty toiminta- ja raja-arvot, joiden avulla pyritään tunnistamaan ja vähentämään tärinästä aiheutuvia haittoja. Tärinäaltistuksen toiminta- ja raja-arvot ovat esitetty taulukossa Taulukko 6. Työntekijöitä suojelusta tärinästä aiheutuvia vaaroja vastaan on asetettu valtioneuvoston asetus 48/2005.

Taulukko 6. Tärinäaltistuksen toiminta- ja raja-arvot. Arvot kiihtyvyyksiä.
Taulukko6-tärinäaltistus