Vajaalaatuisuuden vaikutuksia

Jälkitiivistymispotentiaali: Tiivistyksen ollessa suoritettu vajaasti tai materiaalin ja kerrospaksuuteen nähden riittämättömällä kalustolla, jää maa-aines voi jäädä löyhäksi. Löyhäksi jääneeseen maarakenteeseen jää jälkitiivistymispotentiaalia, eli maa tulee tiivistymään tulevaisuudessa sääolojen ja rakenteelle aiheutuvan kuorman seurauksena. Jälkitiivistyminen on nopeinta heti rakentamisen jälkeen ja sen vaikutus hidastuu ajan myötä maarakenteen lähestyessä stabiilia tilaa. Jälkitiivistyminen ei kuitenkaan yleensä tapahdu tasaisesti, mistä syystä vajaalaatuisuudesta usein seuraa rakenteiden kallistumisia, pintarakenteiden taipumia, halkeiluja jne. Hyvin tiivistetty maa ei tiivisty jälkikäteen juuri lainkaan ja se säilyttää muotonsa rakenteen alla. (Kalliainen, et al., 2011) On siis varsin ymmärrettävää, että talonrakentamisessa hyvä tiivistys on olennainen osa rakennelman lopputulosta. Tiivis maa ei ole ainoa edellytys onnistuneelle lopputulokselle, vaan laadun tasaisuus merkitsee rakennuksen kunnossapitotarpeelle vähintäänkin yhtä paljon.

Erityisesti liikennöitävillä alueilla, joissa kuormitus on dynaamista ja epätasaista, ovat kentän kantavuuserot merkittävä syy päällysteen epätasaiselle urautumiselle ja vaurioitumiselle. Alkanut epätasaisuus lisää nopeasti liikenteen aikaansaamia kuormia liikennöitävälle pinnalle ja kasvattaa epätasaisuutta edelleen.

Reunatuen puuttuminen: Tiivistäminen lähellä luiskien reunoja heikentää tiivistämisen edellytyksiä. Tiivistysenergia kohdistuu siirtämään luiskaa vaakasuunnassa ja tiivistettävä alue painuu ilman riittävää tiivistymistä. Lähellä luiskaa tiivistäminen tulee tehdä tavanomaista ohuempina kerroksina, jotta tiivistymisen seurauksena tiivistettävän kerroksen lujuus saadaan nousemaan. Lujuuden kasvaessa vaakasuuntaisen siirtymisen riski pienenee ja alempi tiivistetty kerros tukee paremmin päälleen tulevien kerrosten tiivistämistä. Mikäli tiivistäminen halutulle alueelle reunan läheisyydessä ei onnistu, reunan materiaalin valinnalla voidaan eräissä tapauksissa parantaa tavoiteltavan pintakantavuuden saavuttamista. Suhteistunut ja suhteellisen karkea, murskattu materiaali on esimerkiksi tasarakeista lujempaa ja muodostaa paremman reunatuen tiivistämistyölle.

Ylitiivistäminen: Ylitiivistäminen aikaansaa lujuudeltaan heikoissa materiaaleissa – esimerkiksi kiillettä runsaasti sisältävissä maa-aineksissa – rakeiden murskautumista ja jauhautumista alkuperäistä hienommaksi. Hienontunut ja pinnalle rikastunut maa-aines voi sinällään aikaansaada kantavuusmittausten perusteella laadukkaanoloisen lopputuloksen, mutta rakenteen toimiminen esimerkiksi päälle tulevan päällysteen kanssa yhdessä voi heikentyä. Hienoainekseen kondensoituu ja pidättyy karkeaa helpommin vettä ja jäätä, joka liukastuttaa kontaktin toimimattomaksi. Joissain ääritapauksissa myös ylitiivistämisestä johtuen jauhautunut murske saattaa alkaa routia.